(23/8): Giáo hội luôn tiến bước trong đức tin của thánh Phê-rô