Đừng lên án nhưng hãy cầu nguyện, ngay cả cho người tội lỗi nhất