(16/12/20): Ai không yêu thương thì không thật sự cầu nguyện