(04/10/20): Quyền bính thật sự là phục vụ, chứ không phải là khai thác bóc lột người khác