(31/03/21): Thánh giá Chúa Ki-tô là hải đăng hy vọng