(09/06) C���u nguy���n l�� h��i th��� mang l���i �� ngh��a cho c��ng vi���c c���a ch��ng ta