��TC Phanxic��: T��� do xu���t ph��t t��� t��nh y��u Thi��n Ch��a v�� l���n l��n trong t��nh b��c ��i