(21/10/20): Nói yêu Chúa nhưng lại thù ghét tha nhân là vô thần thực hành