(01/11/20): sống hiền lành và thương xót, chống lại não trạng hiếu chiến của thế gian