Giữa trận đại dịch này, Thiên Chúa ở đâu và làm gì