Chiến tranh xung đột là do thế giới không ý thức mình có cùng một Cha