(01/10/20): Mừng lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: một số câu trích