Một Giáo hội lý tưởng là một Giáo hội với dân chúng