(13/09): Tha thứ và thương xót có thể giúp tránh được chiến tranh.