Phép lành từ đền thánh Đức Mẹ nơi 3 vị GH được chữa.