Cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Tòa Thánh