Trực tiếp Lễ Lòng Chúa Thương Xót do ĐTC Phanxicô.