Cùng đọc kinh Mân Côi với ĐTC và các đền thánh Đức Mẹ trên thế giới ngày 30/5