Lịch công giáo 10/2021

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/1025-08TrThánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16
02/1026-08TrThiên Thần Hộ Thủ
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24
03/1027-08XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12
04/1028-08Tr3Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37
05/1029-08X3Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42
06/1001-09-Tân SửuXThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4
07/1002-09TrĐức Mẹ Mân Côi
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13
08/1003-09XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26
09/1004-09XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28
10/1005-09XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27
11/1006-09X4Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32
12/1007-09X4Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41
13/1008-09XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46
14/1009-09XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54
15/1010-09TrThánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7
16/1011-09XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12
17/1012-09XChúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45
18/1013-09Đỏ1Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21
19/1014-09Đỏ1Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38
20/1015-09XThứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48
21/1016-09XThứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53
22/1017-09XThứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59
23/1018-09XThứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9
24/1019-09XChúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52
25/1020-09X2Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17
26/1021-09X2Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21
27/1022-09XThứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
28/1023-09ĐỏThánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35
29/1024-09XThứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
30/1025-09XThứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
31/1026-09XChúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34