Lịch công giáo 07/2021

Tháng  
Dương lịchÂm lịchÁo lễTvLễ
01/0722-05XThứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8
02/0723-05XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13
03/0724-05ĐỏThánh Tôma, Tông Đồ
St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17
04/0725-05XChúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6
05/0726-05X2Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26
06/0727-05X2Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38
07/0728-05XThứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7
08/0729-05XThứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15
09/0730-05XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23
10/0701-06-Tân SửuXThứ Bẩy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm
St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33
11/0702-06XChúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13
12/0703-06X3Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1
13/0704-06X3Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24
14/0705-06TrChân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27
15/0706-06TrThánh Bonaventure, Gmtsht
Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30
16/0707-06XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8
17/0708-06XThứ Bẩy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm
Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21
18/0709-06XChúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34
19/0710-06X4Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42
20/0711-06X4Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50
21/0712-06XThứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9
22/0713-06TrThánh Maria Mađalêna
Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17
23/0714-06XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23
24/0715-06XThứ Bẩy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm
Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30
25/0716-06XChúa Nhật thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15
26/0717-06Tr1Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35
27/0718-06X1Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
28/0719-06XThứ Tư trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
29/0720-06TrThánh Mátta
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
30/0721-06XThứ Sáu trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
31/0722-06TrThánh Ignatius thành Loyola, Lm
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12