Cuộc đời Chúa Giêsu qua hình ảnh 1/4Sứ Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ

"Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà!"

"Này đây, bà sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, và bà sẽ đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
(Lc 1,26-38)

Đức Mẹ thưa với Sứ thần

Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền".
(Lc 1,38)

Thiên Thần báo mộng cho Thánh Giuse

Khi Giuse bối rối không biết xử trí làm sao, vì thấy bạn mình là Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần thì Thiên thần hiện ra gọi ông: “Này ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần, Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”…

Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
(Mt 1,20-21.24).

Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét

Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1,40-45)

Đức Mẹ và Thánh Giuse trên đường đi Bêlem

Thánh Giuse và Mẹ đến Bêlem. Hai Người đi từ nhà nọ sang nhà kia xin tạm trú, nhưng người ta đều xua đuổi. Cả những chỗ thân thuộc bà con cũng khinh chê. Thánh Cả Giuse vừa mệt mỏi vừa buồn sầu; Người không biết có còn nơi nào tạm ở được nữa, ngoài một cái hang đá ngoài thành.
Mẹ Maria khuyên Người cứ vui lên mà đi. Hang này khốn khó đến nỗi ở Belem bấy giờ dù đầy dẫy người, nhưng không ai thèm ra trú ở nơi đó. Khi vào tới hang, Mẹ và Thánh Cả liền quì xuống, vui mừng tạ ơn Chúa.

Sứ Thần hiện ra với các mục đồng

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa.
(Lc 2,8-11)

Các Thiên Thần ca tụng Chúa

Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ".

Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.


(Lc 2,12-14)

Ba Vua đến từ phương đông

Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: "Ðức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu.
(Mt 2:1-4)

Herôđê điều tra vua người Do thái mới sinh ra

Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".

Chúa sinh ra trong máng cỏ

Các mục đồng đi Bêlem

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: Chúng ta hãy sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ ra cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Ðến nơi gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều sứ thần đã nói với họ về Hài Nhi nầy. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng phải ngạc nhiên. Còn bà Maria, thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,15-19)

Chăm sóc hài nhi

Thánh Giuse mang khăn áo đến, Mẹ cuốn cho Hài Nhi, rồi Mẹ đặt Chúa trong máng cỏ mà Mẹ đã phủ lên một lớp cỏ khô. Trong lúc đó, theo lệnh Chúa, một con bò từ ngoài đồng chạy vào, hợp sức với con lừa nhỏ Mẹ đem theo, cả hai phục xuống trước Đấng Sáng Tạo chúng, thở hơi cho bớt lạnh.

Ba Vua đến thờ lạy Chúa

Ngôi sao dẫn họ đi trước, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Chúa Giêsu chịu lễ cắt bì

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.   (Lc 2:21)

Đức Mẹ dâng Chúa vào đền Thánh

Trung tín với lề luật, Đức Maria và Thánh Giuse "khi đã đầy ngày, lúc phải làm lễ tẩy uế cho các đấng theo luật Môsê, thì ông bà đem hài nhi lên Giêrusalem tiến dâng cho Chúa" và các Ngài "dâng làm lễ tế một cặp chim gáy hay hai con bồ câu".
(Lc 2:22-24)

Ông Simêon tìm Chúa trong đền Thánh

Ông Simêon là người hằng mong đợi được trông thấy Đấng Cứu Thế, lên Đền thờ cũng là ngày cha mẹ dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền thờ. Vừa trông thấy Hài Nhi, được ơn trên soi sáng chỉ dẫn, ông rất vui mừng, vội đưa tay ẵm kính Hài Nhi và chúc tụng Thiên Chúa: ”Lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài”.   (Lc 2:29-32)

Lời tiên tri của ông Simêon

Hai Ông Bà thấy và nghe như thế thì lấy làm lạ, chưa kịp hỏi han gì thì ông Simêon nhìn lên Đức Mẹ mà thưa: ”Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người ta chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.
(Lc 2:34-35)

Lời tiên tri của bà Anna

Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Ðền Thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.
(Lc 2:36-38)

Hêrôđê sai người đi giết trẻ sơ sinh

Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.

Thiên Thần báo mộng cho Thánh Giuse

"Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi!" Ông Giuse chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập.
(Mt 2:13-14)

Gia đình Thánh Giuse trốn qua Ai Cập

Thiên Thần hiện ra báo với Thánh Giuse trở về Nazareth

"Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi." Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel.   (Mt 2:19-21)

Chúa Giêsu sống ẩn dật tại Nazareth

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.   (Lc 2:39-40)

Chúa Giêsu sống ẩn dật tại Nazareth

Trở về Nadarét Chúa Giêsu sống với cha mẹ và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Chúa Giêsu, ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.
(Lc 2:51-52)

Lên đền Giêrusalem

Khi đó, Chúa Giêsu được 12 tuổi và cả gia đình theo đoàn lữ hành cùng lên đền Giêrusalem theo tập tục mừng Lễ Vượt Qua.

Đức Mẹ lạc mất con

Xong lễ, hai ông bà trở về, còn Chúa Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là Chúa Giêsu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của Chúa Giêsu

Đức Mẹ tìm thấy Chúa trong đền Thánh

Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!".

Người đáp:

"Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?". Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
(Lc 2:41-52)

Chúa Giêsu với các thầy cả trong đền thờ

Thánh Giuse qua đời

Chúa Giêsu nhẹ giơ tay chúc lành, và Thánh Giuse trút hơi thở cuối cùng êm ái. Ông liền được nghe tiếng Chúa Cha phán bảo: "Hỡi tôi tớ tốt lành, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi!" (Mt 25, 21)

Gioan tẩy giả

Gioan tẩy giả còn gọi là Gioan Tiền Hô, hoặc Gioan Baoxita.

Ông ra đời trước Chúa Giêsu 6 tháng, là anh bà con với Chúa Giêsu vì bà Êlisabét là chị họ của Đức Maria. Từ nhỏ, Gioan đã sống cuộc đời ẩn tu khổ hạnh trong sa mạc.

Gioan tẩy giả

Gioan tẩy giả là người sống du mục và khổ hạnh, mặc áo lông thú, ăn châu chấu và uống mật ong. Ông đã lôi cuốn được một số lượng môn đệ lớn nhằm tiên báo cho sứ vụ hoạt động của Chúa Giêsu.

Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Gioan tẩy giả rao giảng

Gioan tẩy giả nói:

"Tôi làm phép rửa cho các người với nước để giục lòng sám hối, nhưng Ðấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các ngươi trong Thánh Thần và lửa".
(Mt 3:11)

Gioan tẩy giả quở trách Hêrôđê

Ông Gioan Tẩy Giả đã thi hành sứ mạng dọn đường rất nghiêm ngặt và công minh. Ông không sợ thế gian, nên Ông đã quở trách nặng lời Hêrôđê vì vua đã lấy vợ em mình.

Chúa Giêsu chịu phép rửa

Bấy giờ, Chúa Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!".

Nhưng Chúa Giêsu trả lời:"Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính."

Có tiếng từ trời phán

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.

Và có tiếng từ trời phán:
"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa

Trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy đi vào hoang địa. Sau bốn mươi đêm ngày ăn chay và cầu nguyện, Người cảm thấy đói. Satan xuất hiện, mon men lại gần để cám dỗ.

Cám dỗ thứ I

Satan nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra’”.

Cám dỗ thứ II

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: ‘Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi’”.

Cám dỗ thứ III

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài’”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người.

Thiên Thần hầu hạ Chúa Giêsu sau cơn cám dỗ

Ðây là Chiên Thiên Chúa

ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói:

"Ðây là Chiên Thiên Chúa"

Ông Andrê và ông Gioan đi theo Chúa Giêsu

Sau khi nghe ông Gioan nói "Ðây là Chiên Thiên Chúa", hai môn đệ của ông Gioan liền theo Chúa Giêsu. Chúa quay lại thấy họ đang theo mình, Chúa hỏi:
"Các bạn muốn gì?"
Các ông thưa:
"Thưa Thầy, Thầy ở đâu?"
Chúa trả lời:
"Các bạn hãy đến xem:
Các ông đã đến và đã xem nơi Chúa ở, rồi lưu lại với Chúa ngày hôm ấy; lúc đó là độ giờ thứ mười"

Dự tiệc cưới Cana

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu đáp: "Thưa Mẹ, chuyện đó can gì đến Mẹ và con? Giờ của con chưa đến".

Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".

(Ga 2:1-12)

Chúa Giêsu biến nước thành rượu

Chúa Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ". Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia

Ông Andrê gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia" (nghĩa là Ðấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu gặp ông Simon

Chúa Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha" (tức là Phêrô).

Chúa Giêsu làm phép cho lưới đầy Cá

Sau bài giảng ở bờ hồ Ghennêxarét, Chúa Giêsu bảo ông Simon: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá". Ông Simon đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.

Chúa Giêsu làm phép cho lưới đầy Cá

Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”(Lc 5, 5).
và một kết quả ngoài sức tưởng tượng của các môn đệ, họ kinh ngạc đến sung sướng, một mẻ cá quá nhiều, quá bất ngờ, lưới của các ông hầu như muốn rách. Simon Phêrô bất ngờ đến phát sợ hãi, ông chỉ còn cách đến gần Chúa Giêsu phủ phục trước mặt Ngài mà nói:” Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”.

(Lc 5, 8)

Các môn đệ theo Chúa Giêsu

Chúa Giêsu trấn an và chính thức thu nhận các ông: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta" (trở thành những kẻ “lưới người như lưới cá" – Mt 4:20). Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. (Lc 5, 10-11)

Vua Hêrôđê bắt giam Gioan Tẩy Giả trong ngục

Do ông can đảm bênh vực cho công lý, dám lên tiếng can ngăn vua Hêrôđê không được lấy bà chị dâu Hêrôđiađê làm vợ. Do đó ông đã bị tống giam vào ngục và sau đó còn bị bà Hêrođiađê âm mưu giết hại. (Lc 9:7-9)

Ông Gioan Tẩy Giả sai môn đệ hỏi Chúa Giêsu

Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy có đúng là Ðấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Chúa Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi".
(Mt 11:2-6)

Chúa Giêsu nói về ông Gioan

"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai nghe thì nghe.
(Mt 11:11-15)

Ông Gioan bị trảm quyết

Ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Vua thề là hễ cô xin gì cũng ban cho. Nghe lời mẹ xúi, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con cái đầu ông Gioan tẩy Giả đặt trên mâm". Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã lỡ thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh chặt đầu ông Gioan.

Ông Gioan bị trảm quyết

Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem chôn, rồi đi báo cho Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu từ giã Đức Mẹ đi thành Giêrusalem